692 287 609 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient indywidualny

Ważnym elementem działalności Kancelarii jest obsługa klienta indywidualnego.

Usługi kancelarii są świadczone poprzez:

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji itp.),
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • zastępstwo procesowe przed sądami, prokuraturami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

§ Prawo cywilne

Sprawy o:

 • zapłatę,
 • unieważnienie umowy,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu,
 • odszkodowanie za szkody majątkowe (OC, AC, NW),
 • zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe,
 • skargę pauliańską,
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań,
 • darowiznę,
 • prawo dożywocia,
 • umowę o dzieło,
 • umowę o roboty budowlane, 
 • i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego.

§ Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi związane z pomocą w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, podmiotów gospodarczych, instytucji i osób fizycznych z tytułu OC sprawcy wypadku, szkód osobowych, śmierci osoby bliskiej oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów medycznych,
 • upadków na nieodśnieżonych lub oblodzonych ulicach,
 • chodnikach,
 • schodach.

Ponadto kancelaria świadczy usługi w zakresie odszkodowań za słupy energetyczne, telefoniczne, rury gazowe i ciepłownicze położone na prywatnych nieruchomościach.

§ Prawo spadkowe

Sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • dziedziczenie testamentowe,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • dział spadku,
 • umowy dotyczące spadku,
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania spadkowego.

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.

§ Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Występuje w imieniu pracowników bądź pracodawców.

Sprawy o:

 • bezskuteczność wypowiedzenia,
 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,
 • odszkodowanie od pracownika.

§ Prawo administracyjne

Sprawy o:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

§ Windykacja przedsądowa

Na etapie przedsądowym podejmujemy działania w następującym zakresie:

 • sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
  danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego, itp.,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • uzyskanie pisemnego uznania długu przez dłużnika.

§ Windykacja sądowo - komornicza

Na etapie sądowo - egzekucyjnym podejmujemy działania w następującym zakresie:

 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • wytoczenie powództwa o zapłatę,
 • uzyskanie wyroku zapłaty, nakazu zapłaty,
 • uzyskanie klauzuli wykonalności na wyrok/nakaz zapłaty,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
 • występowanie do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego i reprezentowanie wierzyciela w tym postępowaniu,
 • sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
 • sporządzenie do właściwego sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

(C) 2010 - 2024

KANCELARIA PRAWNA & Biuro Tłumaczeń LEXGREG Grzegorz Gałdyn w Rzeszowie | Polityka Prywatności | Polityka Cookies | realizacja
medox.pl