692 287 609 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient biznesowy

Kancelaria specjalizuje się w zakresie świadczenia usług związanych z obsługą prawną firm. W ramach tej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Swoje usługi kierujemy także do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji.

§ Prawo spółek handlowych

Sprawy o:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego poczynając od przygotowania aktów założycielskich (umowa spółki) poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • prowadzenie w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym bieżących zmian w strukturach spółek,
 • przekształcanie organizacyjne spółek,
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników oraz obsługa prawna organów spółek,
 • prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek.

§ Postępowanie gospodarcze

Sprawy o:

 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym w sprawach gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • sporządzanie odpowiedzi na wniesione przez przeciwników procesowych środki zaskarżenia – sprzeciwy, zarzuty, apelacje,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, wyroków, wyroków zaocznych,
 • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, a także reprezentacja Klientów na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu.

§ Prawo upadłościowe i naprawcze

Sprawy o:

 • zgłaszanie wierzytelności,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania naprawczego,
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,
 • doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych, negocjacje z wierzycielami.

§ Prawo własności intelektualnej

Prawo autorskie:

 • ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych,
 • konstruowanie zapisów umownych w zakresie praw autorskich,
 • opiniowanie umów już funkcjonujących pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie naruszeń praw autorskich.

Prawo własności przemysłowej:

 • pomoc prawna dotycząca regulowania stosunków prawnych w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
 • pomoc w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

§ Prawo administracyjne

Sprawy o:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

§ Prawo pracy

W ramach obsługi przedsiębiorców z zakresu prawa pracy:

 • udzielamy porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
 • doradzamy w zakresie form zatrudniania, sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji,
 • przygotowujemy wszelkie dokumenty związane za stosunkiem pracy,
 • tworzymy i opiniujemy regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy,
 • reprezentujemy w sporach z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi.

§ Prawo zamówień publicznych

Sprawy o:

 • doradztwo w procedurach przetargowych,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
 • pomoc w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie protestów, odwołań oraz zastępstwo procesowe,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych w ramach zamówień publicznych,
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji,
 • reprezentację przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

§ Windykacja przedsądowa

Na etapie przedsądowym podejmujemy działania w następującym zakresie:

 • sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego, itp.,
 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • uzyskanie pisemnego uznania długu przez dłużnika.

§ Windykacja sądowo - komornicza

Sprawy o:

 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • wytoczenie powództwa o zapłatę,
 • uzyskanie wyroku zapłaty, nakazu zapłaty,
 • uzyskanie klauzuli wykonalności na wyrok/nakaz zapłaty,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
 • sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
 • sporządzenie do właściwego sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

(C) 2010 - 2024

KANCELARIA PRAWNA & Biuro Tłumaczeń LEXGREG Grzegorz Gałdyn w Rzeszowie | Polityka Prywatności | Polityka Cookies | realizacja
medox.pl